Denizli Ayna Haber Logo
PAMUKKALE BELEDİYESİ 133 YER İÇİN KİRACI ARIYOR

PAMUKKALE BELEDİYESİ 133 YER İÇİN KİRACI ARIYOR

Pamukkale Belediyesi ilçe merkez ve mahallerinde bulunan tarla, kafeterya benzeri 133 yer için kiralama ihalesi yapacağını duyurdu.

İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri ihale günü saat 12’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

İSTENEN BELGELER:

Gerçek kişiler;

Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu

Tüzel kişilik adına katılacaklar;

Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu

İHALE 9 TEMMUZ’DA

Pamukkale Belediyesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddeleri uyarınca açık arttırma usulü ile ilçe merkez ve mahallelerinde bulunan tarla, büfe, sanayi ve kafeteryayı kiralamak için ihaleye çıkıyor. Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede işyerleri 3 yıllığına kiralanacak. İhale 9 Temmuz tarihinde saat 12:00’da Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

KİRALANACAK YERLERİN LİSTESİ:

Paylaşım :