Denizli Ayna Haber Logo
O İDDİALARA YANIT GELDİ

O İDDİALARA YANIT GELDİ

Egekent Gayrimenkul ve İnşaat, 3 kasımda basında yer alan bir haberde Merkezefendi ilçesindeki bazı yerlerin belediyeden baskı yoluyla alınıp rant sağlandığı iddialarına yanıt verdi.

Egekent Gayrimenkul ve İnşaat Tic. A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklama, söz konusu habere ilişkin Haber içeriğinde Merkezefendi ilçesi Kadılar Mahallesi 1200 Evler Mevkii’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca yapılan ve yaklaşık olarak 208.000 metrekare alanı kapsayan imar planıyla ilgili olan haberde o tarihte Denizli’de görev yapan bir kısım nüfuzlu şahısların daha önce yol, yeşil alan ve spor alanı olarak bırakılan alanları uygun fiyata alarak belediyeye baskı yapmak sureti ile bu alanın imarını yaptırıp rant sağladıkları bu nedenle bir kısım mağduriyetlerin doğduğunun söylendiği belirtildi. 
Açıklamaları 4 madde halinde yayımlayan Egekent Gayrimenkul ve İnşaat Tic. A.Ş. şu ifadelere yer verdi; 
“1- Öncelikle, bu imar alanın 208.000 m2 büyüklüğünde olduğu, 1/25.000’lik alanda bu bölgenin genel mahiyeti konut alanı olarak bırakıldığı bu alanın imar planın 18/08/2015 tarihinde 901 nolu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının meclis kararı ile imarının 2 etap halinde yapıldığı, bu kararın Denizli Büyükşehir Belediyesinde bulunan tüm Siyasi Partilerin oy birliği ile alındığı, bu tarihten sonra bu karara bir kısım şahısların yönlendirmesi ile birden çok davanın açıldığı bu davaların mahali İdari Mahkemesince alına bilirkişi karaları doğrultusunda RED edildiği. Davacı taraflarca bu kararın temiz Mahkemesince Danıştay’a götürüldüğü Danıştay ın 6. Dairesince yapılan incelemesinde Mahkemenin yargılama aşamasında bilirkişi heyetinde yol mühendisi bulundurmadığı gerekçesi ile karın bozulduğu, Denizli İdare Mahkemesinin yaptığı başka yargılamalarda bu bozma kararının gerekçeleri de göz önünde bulundurularak tekrar mahallinde keşif yapıp bilirkişi raporu aldığı, bilirkişi heyetinde başka şehirden getirtilmek üzere yol mühendisinin hazır bulundurulduğu, yol mühendisinin de içinde bulunduğu bilirkişi heyetince verilen raporunda 50 metrelik yolun 35 metre’ ye düşürülmesinde her hangi bir sakınca olmadığının belirtildiği;
2- Her ne kadar, haber içeriğinde yeşil alanların imara açıldığı ve bir kısım mağduriyetlerin olduğu belirtilmiş ise de habere konu olan alanın 1/25.000 ve 1/5000 alının konut alanı olduğu, bu alanın eski sahiplerinin de bu gayrimenkulleri miras yolu ile ve yaklaşık 10 yıl önce satın almak sureti ile edindikleri, habere konu olan mülk sahipleri Nevzat KAN, Remzi KALINKARCI, Abdürrahim Akgül, Halil SORKUNLU oldukları bu şahısların mülklerinin imar planı içerisinde 33-34-36-37 yolu kadastro parsellerinin bulunduğu imar uygulaması ile birlikte bu şahısların bulundukları yerleri muhafaza edildiği, uygulamadan sonra 7871 ada 4-5-6 nolu imar parsellerine dönüştüğü, imar uygulamasından sonra bu parsel maliklerinin aynı kaldığı 4 ve 6 nolu parseldeki şahısların gayrimenkulleri kendi uhdesin de tuttukları 5 nolu parseldeki gayrimenkul sahiplerinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptıkları
3- Haber içeriğinde, bir kısım nüfuzlu şahısların belediyeye baskı yapmak sureti ile yeşil alanın imara açıldığının iddia edildiği ancak imar planın 18/08/2015 tarihinde yapıldığı İnşaatı yüklene firmanın bu tarihten sonra yaklaşık olarak 1 sene sonra 12/10/2016 tarihinde inşaat ruhsatını aldığı, inşaat ruhsatında sonra kat ittifakının
temin edildiği, kat ittifakın temininden sonra haberde ismi geçen nüfuzlu şahısların dairelerin 2016 Aralık ayından itibaren fatura karşılığında inşaat firmasından dan satın alındığı faturaların halen inşaat firmasının uhdesinde bulunduğu imar planından yaklaşık 1.5 sene sonra inşaat firmasından fatura ile satın almak sureti ile mülk edilen nüfuzlu şahısların edinilen tarihinden 1.5 sene önce yapılan imar planın müdahil olmasının mümkün olmadığı ;
4- Haber içeriğinde, 50 mt ‘ lik yolun imar planın 35 mt’ ye düşürüldüğün iddia edildiği, 1/25000 ‘ lik imar planında habere konu 50 mt yolun 1.5 KM ‘ kısmının 50 mt olarak konulduğu, ancak yol üzerinde buluna vatandaşların gayrimenkullerinin istimlak edilmediği, bu vatandaşlara başka bir arsada gösterilmediği bu nedenle vatandaşların mağdur olduğu bu mağdur vatandaşların bir çok kez problem giderilmesi için belediyeye müracaatta bulunduğu, belediyenin istimlak etmesi halinde çok ciddi bir meblağın vatandaşa ödenmesi gerektiği başka bir yerde arsa gösterme imkanında bulunmadığı kaldı ki 1/25000’ lik plana koyulan İZMİR yolundan gelip, habere konu alana takiben Başkarcı mahallesine devam ettiği, Başkarcı mahallesinde yolun aniden 20 metreye düştüğü habere konu olan alandaki 1.5 KM yolun çevrede bulunan nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurularak takdiren bahse konu yerde yer alan 50 metre olarak gösterilen yol önceden Büyükşehir Belediye meclisinin 18.08.2015 tarih 901 sayılı kararı ile ilk imar planında 35 metre’ye düşürüldüğü ve yol üzerinde bulunan vatandaşlara imar parseli oluşturularak mağduriyetlerin giderildiği, bu durumun belediye meclisinin kararı olduğu, yargılamaya da konu edildiği yargılama aşamasında da yolun 35 metreye düşürülmesinde hukuku aykırı bir durum olmadığın belirtildiği bu 50 metre yolun 35 metre’ye düşürülmesi ilk uygulamada olduğu Bu düşüşün bize hiçbir katkısı yoktur. Bahse konu 35 metrelik yol imar planındaki şekli ile uygulama alanından takriben 3,500 metre sonra künarlar mevkinde kademeli olarak 20 metreye düşürülmüştür;
Ayrıca haber içerinde, tapuların meclis kararından 6 gün sonra alındığı imara ilişkin askı sürelerinin beklenmediği, imar iznin 14 kat olarak verildiği, bir kısım paravan isim ve şirketlerin kullanıldığı huşularının iddia edildiği; İmar planından sonra askı süreleri beklenip askı süresinden imar plan uygulamasının kadastro müdürlüğüne gönderilmesi sonrası yeni tapuların çıkarıldığı, bu sürecinde yaklaşık olarak 1 yıl sürdüğü, bu süre içerinde henüz oluşmayan tapuların alınmasının mümkün olmadığı, ayrıca habere konu olan alanın imar planın yol boyunca emsal 1.5 yoğunluk verildiği kat sınırlamanın bulunamadığı, yolun karşısında buluna AYA REZİDANS’ ın bulunduğu Bölgenin daha önceden imarının yapılıp yol boyunca emsal 2 imar yoğunluğunun verildiği ve kat sınırlamasının bulunmadığı, yol boyunca yolun sağ tarafının emsal 2, habere konu olan yerin ise emsal 1.5 imar yoluna sahip olup kat sınırlamasının bulunmadığı, ayrıca her hangi bir paravan isim şirket kullanılmayıp aynı inşaat firmasınca inşaata devam edildiği;
Habere konu olayın özü şundan ibrettir. Habere konu olan ve inşaata ait görüntülerin yayınlandığı AYA REZİDANS’ ın sahibi olan şahsın bu inşaatı yaptırdığı dönemde satış yaptığı şahıslara karşı tarafın yeşil alan olduğu ve önünün kapanmasın mümkün olmadığın beyan ederek sattığı, ancak birkaç yıl sonra karşı
alanın imarının yapılarak inşaatın başladığı, bu nedenle karşı tarafın yeşil alan olduğunu iddia ederek bunu satış yaptığı kişilere duyurduğu, bu imar alanında vatandaşların dava açması için insanların örgütlediği kendi adına, örgütlediği kişiler adına ve AYA REZİDANS tüzel kişiliği adı altında bir çok dava açıldığı , açılan bir çok davanın İdari Mahkemesince RED edildiği, olayın yasal mevzuat çerçevesinde yasalara uygun olarak yürütüldüğü, davaların tamamın imar planına ilişkin olduğu inşaat firması ve inşaat ruhsatı ile ilgili her hangi bir davanın mevcut olmadığı, inşaata firmasının yasal çerçevede faaliyetine devam ettiği.

Bir bütün halinde habere bakıldığında edinilen bilgilerin ve haber olarak yayınlana hususların tamamen asılsız olduğu ve sürecin yasal çerçeve içerisinde ve yasal uygun olarak yürütülmekte olduğu, kaldı ki yasalara aykırılık iddiasının bir çok şahısça mahkemelerde dile getirildiği alınan bilirkişi raporları ile iddiaların asılsız olduğu tespit edildiği buna ilişkin inşaat firması bünyesince ve Belediye bünyesinde resmi evrak ve belgelerin mevcut olduğu, hal böyle iken, Türkiye Anayasasınca kurulan kişi hak ve hürriyetlerine karşı mesnetsiz haber sureti ile bir kısım kişilerin kişi hak ve hürriyetlerini ve inşaat firmasının ticari itibarını rencide edildiği, bu nedenlerle 03/11/2019 tarihinde BU TAM BİR SKANDAL KİMLER YOKKİ başlığı ile internet sitesinde yapılan haberin yazınız içerisinde gerçekler doğrultusunda düzeltilmesi hususu talep olunur.”

Paylaşım :